Научно-изследователска дейност

Angelini има над 50 години опит в областта на научноизследователската и развойната дейност във фармацевтичния сектор, това се вижда от пълното развитие на редица лекарства.

Изследвания на Angelini

Ангелини има повече от 50 години опит в научноизследователската и развойна дейност във фармацевтичния сектор, както се вижда от пълното развитие на редица лекарства. Два от тях, противовъзпалителното средство с локално приложение бензидамин и антидепресанта тразодон, се разпространяват в целия свят, като се продават в над 60 държави. Анджелини лицензира флуороинолона прулифлокацин през 90-те години на 20-и век и реализира цялото предклинично и клинично разработване на медикамента в Европа, след регистрирането и започването на продажба на продукта в няколко европейски държави. През последните години Анджелини интензифицира своите усилия в сферата на средствата за борба с инфекциите, като лицензира далбаванцин, полусинтетичен липогликопептиден антибиотик от второ поколение, които се използва за лечение на ABSSSI (остри бактериални инфекции на кожата и кожните структури). През 2016 г. в продуктовото портфолоио на Анджелини бе включена първата в Европа комбинация от парацетамол и ибупрофен.

върнете се в началото

Иновации и динамична линия

Иновации

Иновативните дейности се осъществяват в Отдел НИРРД (Научноизследователска, развойна и регулаторна дейност), където Научноизследователското, Регулаторно направление и направлението за Бизнес развитие работят съвместно за увеличаване и поддържане на високо равнище на иновации, с цел гарантиране на устойчиво портфолио на Дружеството. В тази връзка Научноизследователското направление е допълнително разделено на НИРД УП (Научноизследователска и развойна дейност – утвърдени продукти) и НИРД НФП (Нови фармацевтични продукти), което дава възможност за осигуряване на максимална ефективност при различните дейности: научноизследователска, развойна дейност за нови фармацевтични продукти, ръководени от НИРД НФП; управление на жизнения цикъл и развитието на нефармацевтични продукти, които се характеризират с кратки срокове, преди пускане в продажба, ръководени от НИРД УП. В съответствие с тази стратегия, Медицинският отдел е разделен на клинични отдели НФП и УП, а направлението за Регулаторни дейности е изцяло интегрирано от най-ранен етап на развитие.

Тъй като Фармацевтичното направление на Анджелини има пряко присъствие в 18 държави, всички НИРРД отдели са централизирани за да се гарантира правилно управление на разликите, с оглед на терапевтичните и пазарни нужди, регулаторни насоки и нормативи и дейности, свързани с лекарствена безопасност.

Динамична линия

Мисията за НИРРД се основава на концепцията за динамична линия, при която всеки проект може да бъде частично или изцяло разработен в рамките на дружеството или от партньори, въз основа на съответните възможности.

НИРРД осъществява стратегически партньорства с утвърдени национални и международни групи, с цел идентифициране на иновативни решения и увеличаване на стойността и вероятността от успех на вътрешнофирмените програми, което подхранва допълнително научнотехническата мрежа.

Бизнес развитието е посветено изцяло на разширяване на Портфолиото на дружеството чрез идентифициране на външни възможности с висока стойност и реализиране на партньорства. Звеното за научни контакти и разучаване на конкуренцията (SN&CI) работи в сътрудничество с отделите за Бизнес развитие и НИРД за идентифициране на научноизследователски групи, които могат да насърчават иновациите процеса на НИРРД, чрез споделяне на научноизследователски програми или чрез придобиване на нови продукти в ранна фаза на развитие, които съответстват на актуалните основни сфери на дейност или насочване към нови терапевтични сфери.

върнете се в началото

Фокусни терапевтични области

В момента основните научноизследователски програми са концентрирани върху следните терапевтични сфери: болка и възпалителни процеси, заболявания и нарушения на нервната система, контрол на инфекциите и инфекциозни заболявания.

БОЛКА И ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ

НИРД на Анджелини има дългогодишна традиция в сферата на борбата с болката и възпаленията, като Дружеството е придобило и затвърдило основни компетентности по отношение на ролята на простагландините, цитокините и серотонинергичните пътища на предаване в механизмите за модулиране на болката и възпаленията. Към настоящия момент, изследователските дейности на НИРРД акцентират върху нови продукти или добре познати медикаменти, които се използват като монотерапия или в комбинация с други лекарства, с цел увеличаване на ефективността и намаляване на нежеланите реакции. Тези изследвания включат и подходи, свързани с конкретните лекарствени форми с цел оптимизиране на бионаличността и дозовия режим на лекарствените средства.

ЗАБОЛЯВАНИЯ И НАРУШЕНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА

Сферата на медикаментите, действащи върху ЦНС, в частност в областта на нарушенията в настроенията, е направлението, в което Анджелини е постигнало най-големи успехи и признание на световно равнище.

Въвеждането на тразодон в клиничната практика за лечение на депресивни състояния, което се осъществява в Европа през 60-те години на 20-и век, а в САЩ през 1981 г, променя терапевтичния подход към лечението на това заболяване. Тразодон се използва и днес, благодарение на широкия спектър неврофизиофармакологични активности и много добрата му поносимост.

Дори и сега, НИРРД провежда изследвания върху механизмите на действие на тразодон и на нови химични агенти, които проявяват активност върху различни молекулярни цели при невропсихиатричните заболявания, което осигурява значителни експертни познания и умения в сферата на биохимията, физиологията и фармакологията на нервните механизми, свързани с депресията и други сходни разстройства. Проучванията се занимават основно с проблема за механизма, отговорен за антидепресивното действие, в следствие на въздействието им върху невротрансмисията.

Наскоро Анджелини лицензира лекарствена форма на литий с продължително действие, за първи път в Италия, като този медикамент е доказано полезен, като стабилизиращо настроението лекарствено средство при лечението на биполярно разстройство. НИРРД в момента проследява клиничните изследвания, в подкрепа на този продукт.

НИРД НФП провежда и изследвания върху нови молекулярни таргети, които са отговорни за съответните патологии на нервната система, като биполярно разстройство, шизофрения и множествена склероза.

КОНТРОЛ НА ИНФЕКЦИИТЕ И ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

На базата на опита от разработването на прулифлокацин, НИРРД на Анджелини разширява своя интерес в областта на противоинфекциозните средства – сфера от глобално значение, където фармакологоичните изследвания са се превърнали в приоритет за разрешаване на сериозния проблем, свързан с антибиотичната резистентност.

В момента дейностите на НИРД НФП и НИРД УП са фокусуирани върху оценяването на антимикробната ефикасност на нови продукти, които се използват, като монотерапия или в комбинация с други медикаменти, както и медицински изделия, изработени с модерни антибиотично резистентни технологии. Освен това НИРРД на Анджелини проявява все по-голям интерес към ролята на чревните, вагинални и дермални микробни популации, за поддържане на здравето и промените по време на инфекция.

върнете се в началото

НИРД линията на Анджелини

върнете се в началото