Производствена дейност

Производствените мощности на Angelini се намират в Анкона, Априлия (провинция Латина) и Касела (провинция Генуа). Фармацевтичните продукти се произвеждат в завода за готови лекарствени форми в Анкона,  фармацевтичните суровини – в Априлия, а заводът в Касела е специализиран в производството на  дезинфектанти с марката Amuchina. Продукцията е предназначена за всички световни пазари. Всички заводи използват най-съвременна технология със системи за автоматизирано управление и контрол. От специално значение в целия процес са анализът и контролът на качеството, започвайки от суровините.
Опазването на околната среда и защитата на здравето на работно място са основни фактори за по-нататъшното подобряване на производствените дейности на Angelini.

Околна среда, здравословни и безопасни условия на труд
Заводите на Angelini са на предна линия по отношение на опазването на околната среда. В продължение на много години ръководството и политиките за подобряване на отделните екологични аспекти са централни елементи на производствения процес, така че от 2004 г. насам и трите обекта са получили доброволна сертификация по UNI EN ISO 14001: 2015. Здравословните и безопасни условия на труд са основно изискване за всяка дейност, извършвана в заводите. Значителни инвестиции са направени в производството на чиста енергия, включително фотоволтаична централа с мощност 1 600 kW, модерна система за комбинирано производство на енергия, нови кули за изпаряване и нови генератори с висок добив на пара. Тези нови технологии са интегрирани с автоматична система за управление, която оптимизира потреблението на климатични системи, използвани за създаване на микроклимат. Непрекъснатото подобряване на потреблението на енергия се контролира от екип за управление на енергията. Всички тези мерки са намалили емисиите на CO2 с повече от 650 тона годишно. Angelini е създал корпоративна култура,  според която първото задължение на всеки работодател е да осигури абсолютна безопасност, здраве и благополучие на всички работници. В това отношение на корпоративно ниво и в отделните поделения са въведени стандарти за безопасност заедно със система за наблюдение на поведението и стандартите, която спомага за фокусиране на вниманието върху аспектите на безопасността и подобряване на културата на колегите в областта на предотвратяването на злополуки.   Своевременните оценки на риска и спазването на всички действащи закони в областта на опазването на околната среда, хигиената и безопасността при работа, заедно с пълната ангажираност на целия фирмен персонал, са ключовите изисквания за постигане на съвършенство във всички области.